خريطة نواتج التعلم للبرنامج - College of Computer Science & Information Systems

قسم نظم المعلومات

خريطة نواتج التعلم لبرنامج نظم المعلومات

خريطة نواتج التعلم لبرنامج نظم المعلومات

Sl

Courses

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1.

224CIS-3, Visual Programming

P

P

P

 

 

 

I

 

P

I

2.

446CIS-4, Internet Applications Development

I

P

A

 

 

 

 

 

 

 

3.

227CSS-3, Operating Systems

P

P

P

 

 

 

I

I

A

A

4.

230CIS-3, Fundamental of Databases

I

P

P

 

 

 

 

 

P

 

5.

337CIS-3, Database Management Systems Administration

 

P

P

 

A

 

 

 

 

 

6.

335CIS-3, Database Management Systems

I

P

P

 

 

 

 

 

P

P

7.

450CIS-3, Decision Support Systems

I

P

P

 

 

 

 

 

P

P

8.

240CIS-3, Information Systems Analysis and Design

I

I

P

I

 

I

 

P

 

P

9.

342CIS-3, Information Systems Engineering

P

P

P

P

P

I

I

P

P

 

10.

324CIS-3, Modern Applications Development

P

P

A

 

 

 

 

P

P

A

11.

491CIS-4, Project 1

A

A

P

A

P

P

P

P

P

P

12.

492CIS-4, Project-2

A

A

A

A

P

P

P

P

A

P

13.

370CIS-3, Data Communication and Computer Networks

P

P

A

P

I

 

 

 

A

 

14.

420CIS-3, ICT Networks Administration

P

A

P

P

P

P

I

 

A

 

15.

460CIS-3, Information Systems Security Administration

I

I

 

 

 

 

 

 

A

P

16.

440CIS-3, Multimedia Technologies

I

P

P

I

P

 

 

 

A

 

17.

351CIS-3, Information System Project Management

 

A

P

 

 

 

 

 

A

A

18.

410CIS-3, Information System Policies and Strategies

I

 

 

 

 

 

P

 

A

P

19.

430CIS-3, Electronic Business

 

I

 

 

A

 

P

 

I

I

20.

470CIS-3, Geography Information System

A

A

A